Welke zorgplicht heb je als werkgever rondom werkstress?

Het is deze week de Week van de Werkstress. In Nederland lopen de cijfers van burn-outklachten jaarlijks enorm op. En ook werkstress komt steeds vaker voor. Als werkgever heb je een zorgplicht richting je werknemers. Dit houdt in dat je ervoor moet zorgen dat je werknemers veilig en gezond kunnen werken. Wat kan jij doen om te voldoen aan deze zorgplicht?

In de Arbowet is opgenomen dat de werkgever een beleid dient te voeren gericht op voorkoming en indien dit niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting als overspannenheid of burn-out. Met dit beleid kan in kaart gebracht worden hoe je als werkgever kan zorgen voor een goede en gezonde werkomgeving. Een instrument dat hierbij goed kan helpen is de RI&E waarmee je risico’s in kaart brengt. Vooral op het gebied van werkstress is het goed om preventief actie te ondernemen, om uitval door werkstress te voorkomen. Door hier vooraf goed over na te denken en duidelijke regels op te stellen richting werknemers voorkom je dat werkstress een grote rol gaat spelen in jouw organisatie. Naast dit beleid dien je ook zorg te dragen voor goede arbeidsomstandigheden. De werkplek moet voldoen aan veiligheid en gezondheidseisen en je dient maatregelen te treffen die voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Werk en privé in balans

Werkstress is een heel breed begrip en waar de een stress van krijgt, hoeft de ander dit niet zo te ervaren. Daarom is het belangrijk om regelmatig met je werknemers in gesprek te gaan. Om te peilen hoe het gaat en af te tasten of er misschien een vorm van stress is. Is dit het geval, dan is het belangrijk om te onderzoeken waar deze stress vandaan komt en wat er aan gedaan kan worden om dit te verminderen of weg te nemen. Een beetje stress is niet erg, maar wanneer er sprake is van  langdurige stress, dan is het belangrijk om tijdig actie te ondernemen. Hierbij is het ook belangrijk om een opening te houden naar de privésituatie, want werkstress gaat heel vaak gepaard met de thuissituatie. Dit kan eventueel met een vertrouwenspersoon, zodat de werknemer hierover kan praten en eventueel handvatten krijgt om met deze stress om te kunnen gaan. Als door de thuissituatie ook het werk wordt beïnvloed, merk je dit als werkgever ook. Maar dit geldt ook andersom, als de druk op het werk zo hoog ligt, nemen werknemers dit vaak ook mee naar huis. Daarom is het enorm belangrijk dat werk en privé goed in balans zijn. Door hier over in gesprek te blijven, komen knelpunten dan ook sneller aan het licht en kan je tijdig actie ondernemen. Kan werk misschien anders ingericht worden? Of kun je handvatten bieden om anders met situaties om te gaan of op een andere manier meedenken naar een oplossing om stress te voorkomen? Is er sprake van verzuim door stress? Schakel dan ook op tijd deskundigen in die de werknemer verder kunnen helpen.

Rol werknemer

Maar ook de werknemer speelt een belangrijke rol op het gebied van werkstress. De werknemer dient namelijk (tijdig) bij de werkgever kenbaar te maken dat zijn werksituatie te belastend is en hij hierdoor werkstress ervaart. Zo krijgt de werkgever de kans om maatregelen te treffen die de situatie verbeteren. 

Kosten voor herstel en mogelijk schadevergoeding 

In de Wet Verbetering Poortwachter staat dat je als werkgever verplicht bent om inspanningen te leveren in het herstel van de werknemer bij ziekte.

Een burn-out (als gevolg van stressklachten en ontstaan wegens omstandigheden op het werk) valt onder de categorie beroepsziekte. De behandeling wordt niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. Als werkgever ben je verplicht om de kosten voor een herstel te dragen, waarbij je wel rekening dient te houden met de vrije zorgkeuze van een werknemer.

Ook kan een werkgever op basis van de zorgplicht aansprakelijk worden gesteld als de werknemer door stress psychisch letsel oploopt op het werk. Het moet wel duidelijk en aantoonbaar zijn dat de klachten het gevolg zijn van, en volledig ontstaan zijn door, het werk (dus niet door een privé situatie zijn ontstaan). Wanneer een werknemer kan aantonen dat er sprake is van langdurige overbelasting (bewijslast werknemer), waarvan de werkgever redelijkerwijs kon verwachten dat het tot schade zou leiden, dan is de kans groot dat de door werknemer geleden schade dient te worden vergoed door de werkgever, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht (schade voorkomen door tijdig actie te ondernemen voor zover dit redelijkerwijs van de werkgever kan worden gevergd). 

Verzekering op het gebied van aansprakelijkheid

Soms is er een vangnet voor de schade door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Het is hierbij belangrijk om navraag te doen over de dekking (voorwaarden) en te checken of werkgeversaansprakelijkheid op dit vlak niet is uitgesloten.

Benieuwd wat je als werkgever nog meer kunt doen om werkstress te voorkomen? Neem gerust eens contact met ons op. Wij denken graag met je mee!

Stel je vraag aan Marloes