Artikel 1 – Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft
2. Opdrachtnemer: KrachtWerkt BV, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75231689.
3. Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten welke tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, behoudens afwijkingen op deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Afwijkingen op deze voorwaarden gelden slechts voor de duur van één opdracht.

Artikel 3 – Offertes; Duur van de overeenkomst

1. De door de Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever binnen 14 dagen schriftelijk is bevestigd.

2. Indien tijdens de uitvoering van een opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van Opdrachtgever, welke niet vallen onder een overeenkomst of een opdrachtbevestiging, dan wordt vermoed dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht voor de Opdrachtgeverzijn verricht.

Artikel 4 – Terbeschikkingstelling van informatie door de Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

2. De Opdrachtgeverstaat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

3. De uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden voortvloeiende extra kosten ontstaan zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht

De Opdrachtnemer is gehouden de opdracht uit te voeren naar beste vermogen en te handelen zoals van een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar mag worden verwacht. De Opdrachtnemer heeft in dit kader een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Voorts kan de Opdrachtnemer wegens de gecompliceerde aard van de opdracht van een opdracht afzien ofwel doorverwijzen naar een (andere) specialist. De Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht onder eigen verantwoordelijkheid gebruik te maken van gekwalificeerde personen.

Artikel 6 – Geheimhouding

1. De Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

2. De Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie welke aan hem door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval de Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiel, of strafrechtelijke procedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3. De Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7 – Privacy

De Opdrachtnemer stelt volgens het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een privacyverklaring op. De privacyverklaring is openbaar gepubliceerd op de website www.kracht-werkt.nl en op aanvraag bij Opdrachtnemer vrij in te zien.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

1. De Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van de Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Indien de Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen in artikel 8van deze algemene voorwaarden is bepaald, op welke manier ook, dan verbeurt zij een boete van € 500,–voor elke gemaakte overtreding.

Artikel 9 – Honorarium

1. Het honorarium van de Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

2. Het honorarium van de Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, kan per maand in rekening worden gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Artikel 10 – Het afzeggen van afspraken

1. Indien Opdrachtgever of zijn werknemer verhinderd is op een afspraak met Opdrachtnemer, dient hij Opdrachtnemer hiervan minimaal 24 uur van tevoren, schriftelijk in kennis te stellen.

2. Indien Opdrachtgever of zijn werknemer, Opdrachtnemer niet minimaal 24 uur van tevoren, schriftelijk in kennis heeft gesteld, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een bedrag verschuldigd ten hoogte van een uurloon voor elk uur dat hij zou hebben gemaakt indien de Opdrachtgever niet zou zijn verhinderd op de afspraak, op basis van het in de opdrachtbevestiging afgesproken tarief.

3. Indien Opdrachtnemer door het niet tijdig afzeggen van de afspraak door Opdrachtgever of zijn werknemer, andere kosten heeft gemaakt, waaronder reis of verblijfskosten, kan hij deze kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever. Bij de berekening van de hoogte van dit bedrag, worden de in de opdrachtbevestiging afgesproken tarieven gerekend.

Artikel 11 – Betaling

1. Gedeclareerd wordt op basis van de tarievenlijst van KrachtWerkt óf op basis van gewerkte uren, waarbij er bij het gehanteerde uurtarief zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het financieel belang van de zaak. Voor de verrichte en te verrichten werkzaamheden, wordt het in de opdrachtbevestiging expliciet overeengekomen vaste tarief dan wel honorarium gerekend. Het tarief/ honorarium is exclusief BTW en reistijdkosten, tenzij anders wordt vermeld.

2. Voor aanvang van iedere nieuwe zaak kan door Opdrachtnemer een voorschotnota worden verzonden. Bij het schriftelijk overeenkomen, wordt de opdracht geacht door Opdrachtnemer te zijn aanvaard en nemen de werkzaamheden een aanvang. Indien de voorschotnota niet binnen de op de declaratie vermelde betalingstermijn van14 dagen is betaald, kan Opdrachtnemer besluiten om zijn werkzaamheden te staken c.q. op te schorten totdat alsnog betaling van de declaratie volgt. Wanneer het betaalde voorschot bijna is opgebruikt, kan KrachtWerkt opnieuw betaling van een voorschot verlangen.

3. Tussentijds worden de werkzaamheden periodiek gedeclareerd of naar gelang de hoogte van de in het dossier verrichte werkzaamheden of de nog te verrichten werkzaamheden dat noodzakelijk maakt. Bij iedere declaratie wordt een specificatie verstrekt van verrichte werkzaamheden en/of de daaraan bestede tijd. Bij beëindigen van de overeenkomst, zal een einddeclaratie worden toegestuurd waarbij eventueel het teveel aan voorschot betaalde bedrag zal worden verrekend.

4. Betalingen van nota’s en declaraties dienen binnen de daarop vermelde betalingstermijn van 14 dagen te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de debiteur (Opdrachtgever) van rechtswege in verzuim is en de werkzaamheden zonder nadere aankondiging worden opgeschort totdat alsnog het volledig openstaande bedrag is voldaan. Tevens is vanaf de vervaldatum tot en met de dag der algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd.

5. Indien na 30 dagen na de vervaldatum van de oudste geheel of gedeeltelijk onbetaald gebleven declaratie het openstaande bedrag nog steeds niet is ontvangen, wordt de overeenkomst van opdracht geacht te zijn ontbonden en zal in voorkomende gevallen een einddeclaratie worden opgesteld. Het openstaande bedrag zal dan zoveel mogelijk worden verrekend met het bij aanvang van de zaak ontvangen voorschot.

6. Indien ook na verrekening met het voorschot nog een bedrag open staat, zullen voorts zonder nadere aankondiging rechtsmaatregelen ter incasso worden genomen. In dit geval zullen naast de hoofdsom en de hiervoor genoemde rente ook de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Kosten (Stb. 2012, 141) worden gevorderd. In ons bezit zijnde documenten zullen eerst na voldoening van het nog verschuldigde bedrag worden afgegeven. Terzake van het opschorten of staken van onze werkzaamheden in verband met het niet (tijdig) betalen van onze declaraties en daaruit voortvloeiende schade wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

7. Ontvangen derdengelden zullen periodiek of bij het beëindigen van de werkzaamheden c.q. opdracht aan de rechthebbende worden overgemaakt. Indien evenwel declaraties van Opdrachtnemer onbetaald zijn gebleven, is Opdrachtnemer bevoegd om de ontvangen geldbedragen die aan Opdrachtgever toekomen, te verrekenen met de nog openstaande nota’s en declaraties. Opdrachtgever geeft hierdoor uitdrukkelijk toestemming voor deze verrekening.

8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdrachtzijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 12 – Leveringstermijn

1. Is de Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in, dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking van de Opdrachtnemer zijn gesteld.

2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 13 – Opzegging

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen, tenzij dit in een afzonderlijke overeenkomst anders is overeengekomen. Alsdan behoudt de Opdrachtnemer zijn recht op honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte onkosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen. Bij opzegging door de Opdrachtgever heeft de Opdrachtnemer eveneens recht op vergoeding van de door hem aantoonbaar geleden schade voortvloeiend uit deze opzegging.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtnemer is jegens de Opdrachtgeveraansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:

  • bij de Opdrachtgever of derden ontstane schade welke het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer of welke anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens de Opdrachtgever;
  • bij de Opdrachtgever of derden ontstane indirecte schade of gevolgschade;
  • bij de Opdrachtgever of derden ontstane schade waarvoor de Opdrachtgever zich heeft verzekerd.

2. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 9als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van tienduizend euro (€ 10.000,–), dan wel –indien hoger en voor zover van toepassing –het bedrag dat op grond van de door Opdrachtnemer gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd.

3. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij de Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

4. De Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden –daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever.

5. De uit het bovenstaande voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Opdrachtnemer is gevestigd.

Stel je vraag aan Marloes