Privacyreglement KrachtWerkt

We nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. Uw gegevens zijn absoluut veilig en worden nooit aan derden verkocht.

Verwerker

KrachtWerkt BV, kantoorhoudende te (7573 AA) Oldenzaal aan de Beatrixstraat 2, (KVK nummer: 75231689), hierna te noemen: “KrachtWerkt”. KrachtWerkt is verwerker van uw persoonsgegevens in de zin van AVG en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Onze gegevens

KrachtWerkt
Beatrixstraat 2
7573 AA Oldenzaal
088 501 43 02
info@kracht-werkt.nl

Inleiding:
Op dit moment leest u het privacyreglement van KrachtWerkt. Het privacyreglement legt duidelijk en transparant uit, en geeft inzicht in de volgende punten:

 • Welke persoonsgegevens wij verwerken
 • De doeleinden waarvoor wij deze gegevens verwerken
 • De wijze waarop we met deze persoonsgegevens omgaan

Het verwerken van persoonsgegevens houdt in dat wij deze gegevens verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, raadplegen of vernietigen.

KrachtWerkt is een unieke regionale gercertificeerde arbodienst. KrachtWerkt verricht haar dienstverlening volgens haar unieke ziens- en werkwijze met als doel: een duurzame, gezonde & veilige organisatie waarbinnen medewerkers (werk)geluk ervaren. In dit kader bieden wij diverse diensten en producten aan op het gebied van onder andere verzuim(begeleiding), re-integratie & preventie. In onze (arbo)dienstverlening streven wij altijd naar een onpartijdige oordeelsvorming. 

Met de persoonsgegevens die wij verwerken gaan wij te allen tijde zorgvuldig om met in achtneming van de toepasselijke wet- en regeling zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). In dit privacyreglement worden de volgende punten begrijpelijk uiteengezet en uitgelegd:

 • Hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken
 • Op basis van welke grondslagen in de AVG wij uw persoonsgegevens verwerken
 • Hoe wij passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen
 • Uitleg over uw rechten met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens

Ons Privacyreglement is opgebouwd uit de onderstaande 3 verschillende hoofdstukken. Wij raden u aan het gehele Privacyreglement door te nemen. Bij eventuele vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met KrachtWerkt door het contactformulier op de website in te vullen of telefonisch contact op te nemen met 088-5014302.

Hoofdstuk 1: Privacyreglement Arbozorg

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?
Als gecertificeerde arbodienst verwerkt KrachtWerkt als zorgaanbieder de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van (verzuimende) werknemers van haar arboklanten:

Persoonsgegevens

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Verpleegadres van de zieke werknemer;
 • Personeelsnummer/werknemer ID.
 • Informatie over het dienstverband

Bijzondere persoonsgegevens:

Gezondheidsgegevens die aan bod komen bij de Arbozorg, zoals:

 • datum ziekmelding
  • datum herstelmelding
  • inschatte verzuimduur
  • of er sprake is van een vangnetbepaling van de Ziektewet
  • of werkneer valt onder de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
  • of een zieke werknemer betrokken is geweest bij een verkeersongeval
  • gezondheidsgegevens die zijn verzameld middels vragenlijsten in het kader van (preventieve) zorgverlening;
 • Medische gegevens:
  (de onderstaande (medische) gegevens worden verwerkt voor de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid, de verzuimbegeleiding en re-integratie)
  • de aard en oorzaak van de ziekte
  • de voortgang van de behandeling
  • gegevens die nodig zijn voor het kunnen verlenen van preventieve zorg

Doeleinden voor de gegevensverwerking

KrachtWerkt verwerkt deze (bijzondere) persoonsgegevens omdat zij hiertoe wettelijk verplicht is gesteld op grond van de Arbeidsomstandighedenwet & de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Als zorgaanbieder ondersteunt KrachtWerkt haar klanten (werkgeversorganisaties) bij arbeidsomstandigheden, verzuimbegeleiding, re-integratie, wenselijke interventies, preventie, gezondheidsonderzoeken & keuringen. KrachtWerkt gebruikt deze gegevens om maatwerk te leveren op het gebied van deze ondersteuning bij verzuimbegeleiding en de overige preventietaken. Hierbij gaan wij te allen tijde zorgvuldig om met deze gegevens. De gegevens worden bovendien alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn bestemd en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Grondslagen voor de gegevensverwerking

 1. Wettelijke plicht: In eerste instantie verwerkt KrachtWerkt als zorgaanbieder persoonsgegevens van werknemers van Arboklanten, omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn op grond van onder andere de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Opmerking verdient dat alleen noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt van werknemers waarop de zorgverlening start. Indien er geen zorg wordt verleend, krijgt KrachtWerkt dus geen beschikking over persoonsgegevens van werknemers.
 2. Uitvoeren overeenkomst: Ten tweede kunnen wij persoonsgegevens verwerken op basis van de Arbozorg en de daaraan ten grondslag liggende dienstverleningsovereenkomst. Om deze Arbozorg effectief te kunnen verlenen is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk. Het doel van de Arbozorg is te allen tijde een duurzame, gezonde & veilige organisatie waarbinnen medewerkers (werk)geluk ervaren.
 3. Toestemming: Ten tweede kunnen wij persoonsgegevens verwerken nadat een werknemer KrachtWerkt daarvoor uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming heeft gegeven.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

Alleen medewerkers die vanwege hun werkzaamheden toegang moeten hebben tot persoonsgegevens hebben die toegang. Autorisatie gebeurt op basis van functienamen. Medische gegevens die vallen onder het beroepsgeheim zijn alleen toegankelijk voor de bedrijfsarts en leden van zijn behandelteam.

Welke persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt?

Aan werkgever: aan werkgevers worden slechts de volgende (persoons)gegevens verstrekt:

 • De werkzaamheden waartoe een werknemer niet meer of nog wel in staat is;
 • De verwachte verzuimperiode;
 • De mate waarin werknemer arbeidsongeschikt is
 • Adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen, interventies inzake de re-integratie

De werknemer wordt altijd op de hoogte gebracht van de inhoud van de informatie die KrachtWerkt aan de werkgever verstrekt.
Alle overige gegevens die worden verwerkt vallen onder het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts en worden niet (zonder uitdrukkelijke toestemming van de werknemer) aan de werkgever verstrekt.

Eventuele rapportages die KrachtWerkt aan werkgever verstrekt (bijvoorbeeld bij het uitvoeren van PMO’S) bevatten alleen geanonimiseerde informatie en dus geen persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot een individuele werknemer.

Bewaartermijn
KrachtWerkt bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt op de persoonsgegevens op basis van een geldende wettelijke grondslag en deze persoonsgegevens ten behoeve van een nieuw doel langer verwerkt mogen worden.

Persoonsgegevens die wij verwerken op grond van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst bewaren wij tot 20 jaar na beëindiging van uw dienstverband bij uw werkgever of na beëindiging van de overeenkomst tussen uw werkgever en KrachtWerkt.
In sommige gevallen moeten uw persoonsgegevens langer of korter worden bewaard. KrachtWerkt houdt zich hierbij altijd aan de algemene richtlijnen voor het bewaren en verwijderen van medische gegevens op basis van KNMG-richtlijnen.

De richtlijnen van de KNMG hebben de volgende uitgangspunten bij het bewaren en verwijderen van medische gegevens: gedurende een periode van 20 jaar nadat:
o Werknemer uit dienst is getreden bij werkgever
o De dienstverleningsovereenkomst tussen KrachtWerkt en werkgever is geëindigd.
o De werknemer overlijdt

Mocht er sprake zijn van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, dan bewaart KrachtWerkt de persoonsgegevens op grond van specifieke wet- en regelgeving 40 jaar nadat werknemer uit dienst is getreden, of nadat de dienstverleningsovereenkomst met werkgever is geëindigd, of nadat de werknemer is overleden, of nadat de laatste mutatie in het dossier is gedaan. In bijzondere omstandigheden, zoals blootstelling aan ioniserende straling conform het Besluit Stralingshygiëne (artikel 100), worden de persoonsgegevens bewaard tot werknemer de leeftijd van 75 heeft bereikt of zou hebben bereikt.

Bij een eventueel verzoek om persoonsgegevens over te dragen aan een nieuwe bedrijfsarts of arbodienst, dragen wij persoonsgegevens die verband houden met lopende ziektegevallen over aan de nieuwe bedrijfsarts of arbodienst, waarna KrachtWerkt deze gegevens niet meer zal bewaren.

Mocht KrachtWerkt wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens langer te bewaren, dan zal zij dat doen. Daarnaast kunnen wij met uitdrukkelijke toestemming van werknemers de persoonsgegevens gedurende een langere periode bewaren.

Hoofdstuk 2: Privacyreglement Websitebezoekers

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Doeleinden voor de gegevensverwerking
● Om nieuwsbrieven en berichten van commerciële aard toe te kunnen sturen (marketingdoeleinden);
● Onze dienstverlening te kunnen (blijven) verrichten;
● Om onze website te onderhouden analyseert KrachtWerkt uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
● Gegevens die worden gegenereerd wanneer u onze Website bezoekt of gebruik maakt van onze daarop aangeboden diensten, bijvoorbeeld bij het browsen, het downloaden van of het zoeken naar informatie;
● Om contact op te nemen en te onderhouden naar aanleiding van ingediende terugbelverzoeken, ingestuurde berichten of andere communicatie.

Daarnaast verwerken wij bepaalde persoonsgegevens in het kader van het gebruik van cookies.
Zie hiervoor het cookiebeleid.

Grondslagen voor de gegevensverwerking

 1. Op grond van een gerechtvaardigd belang:
  Een deel van uw persoonsgegevens verwerken wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen. In ieder geval betreft dit de verwerking van uw IP-adres als u onze website gebruikt, in welk geval ons belang is om onze website te kunnen onderhouden en om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en efficiënte van onze website. Ook wanneer u ons via de website een bericht (bijvoorbeeld per e-mail) stuurt of een terugbelverzoek indient, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang. Ons belang is er dan in gelegen om te kunnen reageren op uw contactverzoek. Als u een van uw rechten uit hoofde van de AVG uitoefent dan kunnen wij u vragen om aanvullende gegevens te verstrekken. Ons belang is er in dat geval in gelegen om uw identiteit te bevestigen.
 2. Toestemming:
  Voor zover wij uw gegevens verwerken voor marketingdoeleinden, vindt die verwerking plaats op basis van door u verleende toestemming. Dit geldt ook voor verwerkingen van uw persoonsgegevens in het kader van onze e-mailmarketing. Indien u hiervoor geen toestemming heeft verleend, worden uw gegevens niet verwerkt voor marketingdoeleinden, tenzij het gaat om direct marketing voor soortgelijke producten en diensten als waarvoor u reeds toestemming heeft verleend. In het laatstgenoemde geval verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang, namelijk ons belang om u gelijksoortige producten en diensten aan te kunnen bieden. Uw toestemming vragen wij ook voor het plaatsen van een deel van de cookies op onze website. Voor informatie over deze cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid. U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan. U kunt uw toestemmingen voor de verschillende verwerkingen intrekken door uw instellingen op de cookieverklaringspagina aan te passen. U kunt zich aanmelden voor onze e-mails. In dit kader verwerken wij enkele persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze e-mailberichten aan u te kunnen versturen. Bij ieder e-mailbericht bieden wij u de mogelijkheid om zich af te melden. U kunt zich bovendien afmelden door u te wenden tot KrachtWerkt BV via (privacy@kracht-werkt.nl) of u kunt gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze privacyverklaring.


Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?

Wij verstrekken persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening en de daarmee samenhangende andere diensten, of indien het op verzoek van cliënt geschiedt dan wel wettelijk verplicht is. We verstrekken uw gegevens uitsluitend aan een derde partij indien dit nodig is voor de uitvoering van het genoemde doel (het goed laten functioneren van onze website). Denk bijvoorbeeld aan onze webhost, onze webbouwer of ingehuurde IT-ondersteuner. KrachtWerkt verkoopt uw gegevens dus niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
In uitzonderingsgevallen kunnen leveranciers van softwaretoepassingen toegang krijgen tot de persoonsgegevens, maar alleen voor zover dit strikt noodzakelijk is voor het onderhoud en functioneren van onze software.

Bewaartermijn

KrachtWerkt bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt op de persoonsgegevens op basis van een geldende wettelijke grondslag en deze persoonsgegevens ten behoeve van een nieuw doel langer verwerkt mogen worden.

De bewaartermijn kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Zo hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam en e-mailadres t.b.v. e-mailberichten: worden bewaard totdat de persoon zich afmeldt. Reden: bij geen afmelding geeft de persoon er blijk van nog steeds prijs te stellen op het ontvangen van de nieuwsbrief.
 • Locatiegegevens: maximaal drie jaar. Reden: bruikbaar voor vergelijkende statistieken.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website: maximaal drie jaar. Reden: bruikbaar voor vergelijkende statistieken.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen. De hierin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek teruggestuurd worden naar onze servers.

Er is een verschil tussen first-party en third-party cookies. First-party cookies omvatten de cookies die door ons op deze website worden geplaatst. Third-party cookies worden door een andere website geplaatst, bijvoorbeeld cookies van een sociaal netwerk.

Waarom gebruiken wij cookies?

We gebruiken verschillende cookies om de goede werking van deze website te garanderen, om uw ervaring tijdens het internetten te verbeteren en om het websiteverkeer te analyseren. We gebruiken ook cookies en soortgelijke technologieën om te bepalen of marketingcampagnes succesvol zijn en om inzicht te krijgen in uw klikgedrag op onze website.

Welk soort cookies gebruiken wij?

We gebruiken functionele en analytische cookies op onze website die privacyvriendelijk zijn en automatisch op uw apparaat worden geplaatst. Met uw toestemming maken we ook gebruik van marketingcookies van derde partijen om zo meer inzicht te krijgen in onze marketingcampagnes.

Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om u een goed werkende website te kunnen bieden, om bepaalde functies mogelijk te maken en om uw voorkeuren te onthouden. Bijvoorbeeld om uw taalkeuze te onthouden of te onthouden dat we onze cookiemelding niet meer tonen als u deze al heeft gezien.

Analytische cookies

We maken gebruik van Google Analytics voor de basisanalyse van het websiteverkeer en om te zien hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze cookies helpen ons inzicht te krijgen in het aantal bezoekers, of een bezoeker al eens eerder op onze website is geweest, het tijdstip van het bezoek, hoe lang het bezoek duurde en hoe iemand op onze website is gekomen. We hebben Google Analytics geconfigureerd in overeenstemming met de meest strikte privacy-instellingen. De cookies worden binnen een dag of binnen 2 jaar verwijderd. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Google bekijken op Google Analytics. Meer informatie over de opt-out van Google Analytics vindt u hier.

LinkedIn Insight Tag: We hebben de LinkedIn Insight Tag op onze website geplaatst. Dit is een lichte JavaScript-code die een cookie op uw browser plaatst wanneer u onze website bezoekt. Met behulp van de LinkedIn Insight Tag krijgen we waardevolle inzichten. We kunnen de tag gebruiken om conversies van onze LinkedIn-advertentiecampagnes bij te houden, de bezoekers van de retargetwebsite te volgen en meer inzicht te krijgen in wie er op onze LinkedIn-advertenties reageert. De tag maakt het mogelijk om uw gegevens te verzamelen wanneer u onze website bezoekt, inclusief de URL, referrer, uw IP-adres, apparaat- en browserkenmerken, tijdstempel en paginaweergaven. De gegevens worden na maximaal 7 dagen gepseudonimiseerd en worden vervolgens na maximaal 180 dagen door LinkedIn verwijderd. Voor meer informatie kunt u de FAQ of het cookiebeleid van LinkedIn bekijken.

Hoe u cookies kunt blokkeren?

U kunt uw browserinstellingen gebruiken om cookies te verwijderen, uit te schakelen of te blokkeren. Zie de helppagina’s van Chrome,  Firefox, Internet Explorer en Safari voor meer informatie.

Laatst gewijzigd op: 07-02-2023

Hoofdstuk 3: algemene bepalingen, beveiligingsmaatregelen en contactpersoon

Hoe worden de persoonsgegevens opgeslagen en hoe is de (elektronische) beveiliging van KrachtWerkt geregeld?

 • KrachtWerkt slaat de persoonsgegevens van websitebezoekers op en verwerkt deze in het beveiligde MS-office 365 Cloudpakket. We maken binnen onze organisatie gebruik van Exchange E-mailservices van Microsoft office 365 Professional.
 • Daarnaast maakt KrachtWerkt gebruik van de software van Simplicate en Compucase voor het opslaan en verwerken van persoonsgegevens. De veiligheid en betrouwbaarheid van deze software wordt door voornoemde partijen op gedegen wijze gewaarborgd. Daarnaast zijn deze partijen middels een verwerkersovereenkomst met KrachtWerkt gebonden aan het veilig opslaan van de gegevens.
 • KrachtWerkt treft alle passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.
 • Om de veiligheid van uw persoonsgegevens goed te kunnen waarborgen, is KrachtWerkt ISO9001 gecertificeerd en werken wij conform ISO27001.
 • U mag erop vertrouwen dat als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, wij maatregelen zullen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken

Wat zijn uw rechten?

A: U heeft recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien. Op uw verzoek worden de gegevens met u gedeeld.
B: U heeft het recht op rectificatie. Op uw verzoek worden de gegevens aangepast indien deze door KrachtWerkt onjuist of fout zijn verwerkt.
C: U heeft het recht op het indienen van een klacht. U kunt een klacht over het opslaan of verwerken van persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
D: U heeft het recht op overdracht. Zodra u over wil stappen op een andere partij die soortgelijke diensten aan biedt, kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen aan de nieuwe partij.
E: U heeft recht op het stoppen van het gebruiken van de gegevens. Zodra u niet meer wil dat de persoonsgegevens bij KrachtWerkt worden gebruikt, kunt u  aan KrachtWerkt verzoeken om het gebruik van die persoonsgegevens te stoppen.

Bovengenoemde punten gelden voor zover de wettelijke regels dit toelaten.

Heeft u vragen, verzoeken of klachten?

U kunt ten aanzien van de onderwerpen in deze privacyverklaring altijd een vraag, verzoek of klacht sturen naar info@kracht-werkt.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw mail.

Tot slot


We kunnen deze privacyverklaring op elk moment bijwerken en wij adviseren dan ook om regelmatig te controleren of er updates zijn. We maken u niet op iedere verandering attent en raden daarom aan om regelmatig onze website te bezoeken en deze privacyverklaring door te nemen. 

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 7-2-2023

Stel je vraag aan Marloes