Een loonsanctie van het UWV! Wat kun je als werkgever doen?

Recent heeft de kantonrechter bij de rechtbank Amsterdam een interessante uitspraak gewezen. De casus zat als volgt in elkaar: het UWV had aan werkgever een loonsanctie opgelegd omdat niet zou zijn voldaan aan de re-integratieverplichtingen. Het bezwaar van werkgever tegen deze beschikking is ongegrond verklaard en daarom is werkgever in beroep gegaan bij de rechtbank.
Werkgever stelt – kort samengevat- dat de beslissing van het UWV een formeel gebrek bevat. Want het UWV is verplicht een verzekeringsarts in te schakelen nu de bedrijfsarts een medische urenbeperking heeft vastgesteld en een periode van geen benutbare of slechts marginale mogelijkheden aan de orde heeft gesteld. De werkgever stelt namelijk dat volgens de Werkwijzer Poortwachter het inschakelen van een verzekeringsarts in dit soort situaties verplicht is.
UWV stelt (naar wat later blijkt: onterecht) dat deze verplichting alleen geldt als de bedrijfsarts dergelijke conclusies stelt bij einde wachttijd.
De kantonrechter oordeelt dat het UWV bij de beoordeling van het re-integratieverslag ten onrechte geen verzekeringsarts heeft ingeschakeld. Want uit onder andere de Memorie van Toelichting van de Werkwijzer Poortwachter blijkt dat medische vragen of onduidelijkheden voorgelegd moeten worden aan een verzekeringsarts en dat dit met name verplicht is in situaties waarin:

 • De bedrijfsarts een medische urenbeperking heeft gesteld
 • De bedrijfsarts een periode van Geen Benutbare (of marginale) Mogelijkheden aan de orde heeft gesteld
 • De bedrijfsarts een re-integratiebelemmerend advies heeft gegeven.

Onterecht geen verzekeringsarts inschakelen


De loonsanctie in deze casus wordt herroepen en is dus van tafel! Superfijn voor deze werkgever, en goed voor andere werkgevers om in het achterhoofd te houden en kritisch te blijven meekijken wanneer het UWV onterecht geen verzekeringsarts inschakelt.


Tip loonsanctie voorkomen of verkorten


Graag geven wij nog enkele tips voor werkgevers om in het achterhoofd te houden op het moment dat het UWV een loonsanctie oplegt. Hoe kan je dan als werkgever die loonsanctie van tafel krijgen, of de duur van de loonsanctie verkorten?
Het UWV kan een loonsanctie opleggen aan een werkgever waarvan zij aan de hand van het ontvangen re-integratieverslag concludeert dat werkgever in zijn re-integratieverplichtingen is tekortgeschoten. Hierbij doorloopt het UWV (volgens de Werkwijzer Poortwachter) de volgende vragen:

 1. Is er sprake van een bevredigend re-integratieresultaat?
 2. Zo niet, zijn de re-integratieverplichtingen dan voldoende?
 3. Als dat niet het geval is, is daar dan een deugdelijke grond voor?
 4. Zo niet, is het mogelijk om de tekortkomingen te herstellen?
  Als het UWV een loonsanctie oplegt brengt dat met zich mee dat de werkgever het loon langer moet doorbetalen dan de 104 weken van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Bovendien wordt ook

Als het UWV een loonsanctie oplegt brengt dat met zich mee dat de werkgever het loon langer moet doorbetalen dan de 104 weken van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Bovendien wordt ook het opzegverbod tijdens ziekte verlengd gedurende de duur van de loonsanctie. Een loonsanctie kan dan voor maximaal 52 weken worden opgelegd. Dit is zeker geen wenselijke situatie.
Om te controleren of deze loonsanctie terecht is opgelegd, is het verstandig om de volgende vragen te behandelen:

 • Is de loonsanctie tijdig (voor einde wachttijd) opgelegd?
 • Betreft het een administratieve loonsanctie of een inhoudelijke loonsanctie?
 • Heb je als werkgever de administratieve of inhoudelijke tekortkoming hersteld?

Bezwaar indienen loonsanctie UWV

Indien je als werkgever tot de conclusie komt dat de loonsanctie niet tijdig is opgelegd loont het om zo snel mogelijk bezwaar in te dienen. De loonsanctie moet dan door het UWV worden ingetrokken en is daarmee van tafel.

Is er sprake van een administratieve loonsanctie, bijvoorbeeld doordat belangrijke formulieren ontbreken, dan kan je als werkgever dit (administratieve) gebrek redelijk simpel oplossen door alsnog de benodigde formulieren naar het UWV te sturen. Ook in dat geval is de loonsanctie van tafel.
Gaat het om een inhoudelijke loonsanctie, dan is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. Je kunt dan in ieder geval binnen 6 weken in bezwaar gaan. Heb jij je als werkgever bovendien extra ingespannen om de tekortkomingen te herstellen? Dan kan er een bekortingsverzoek worden ingediend bij het UWV. Zodra je als werkgever namelijk voldoet aan de eisen uit de loonsanctie-beschikking, kan de periode van het verplicht doorbetalen van loon worden verkort. Na het indienen van zo’n bekortingsverzoek beslist het UWV binnen drie weken.

Bovendien blijkt ook uit de aangehaalde uitspraak dat een kritische (juridische) check op de totstandkoming van de loonsanctie-beschikking lonend kan zijn voor de werkgever.

Hulp bij bezwaar maken loonsanctie

Bij KrachtWerkt zijn wij gespecialiseerd binnen het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij binnen deze twee interessante rechtsgebieden. Bovendien hebben wij ons ook verdiept in veel preventieve acties om (langdurig) verzuim te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken. Schroom niet om vrijblijvend contact op te nemen, wij denken graag met je mee en bieden hulp tegen aantrekkelijke tarieven.

Stel je vraag aan Marloes